Location: Home > Achievements > Details

“Analysis and Forecast of Macroeconomic Performence of China (2012)”

发表于 cjyyzb

 

Editer-in-chief: Liu Yingqiu, Lv Fengyong
Member:Liu Yingqiu, Lv Fengyong, Gao Wei, Guo Guanqing, Yu Huiqian, Wang Nuo,Zou Shinian, Guo Hongyu, Wang Diankai, Mou Junlin, Huang Zhigang
Publisher:  Social Sciences Academic Press

Download: Abstract of “Analysis and Forecast of Macroeconomic Performence of China (2012)”